Parafia św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku

Msze św. Niedziela: 7.00, 8,30, 10.00, 11.30 (suma parafialna), 13.15 (dzieci), 18.30 (młodzież). Dni powszednie: 6.30, 8.30, 18.30.

Ważne informacje Puckiej Fary
admin kwi - 20 - 2014 Fara
admin kwi - 20 - 2014 Fara
admin kwi - 19 - 2014 Fara

Cari­tas Archi­die­ce­zji Gdań­skiej ser­decz­nie zapra­sza rodziny wie­lo­dzietne zamiesz­ku­jące teren Archi­die­ce­zji Gdań­skiej do wzię­cia udziału w kon­kur­sie „Razem oszczę­dzamy wodę i energię”. Warun­kiem udziału w kon­kur­sie jest posia­da­nie co naj­mniej pię­ciorga dzieci  (rodzina [...]

admin kwi - 19 - 2014 Fara
admin kwi - 19 - 2014 Fara
admin kwi - 18 - 2014 Fara
admin kwi - 13 - 2014 Fara

  WYJAZD PUCK – CHINY (1–9.05.2014) Wyjazd grupy z Pucka w kie­runku lot­ni­ska w czwar­tek 1.05.2014 o godz. 15.00 z par­kingu przy Komu­nalce  — ul. Młyń­ska. Zbiórka uczest­ni­ków i zaj­mo­wa­nie [...]

admin kwi - 13 - 2014 Fara

I/ WIELKI CZWARTEK – dzień usta­no­wie­nia Eucha­ry­stii i kapłań­stwa –         godz. 18.00 – róża­niec – tajem­nice światła –         godz. 18.30 – Msza Św. Wie­cze­rzy Pań­skiej. Po Mszy Św. prze­nie­sie­nie Naj­święt­szego [...]

admin kwi - 7 - 2014 Fara
admin kwi - 4 - 2014 Fara